วันพุธ, 20 สิงหาคม 2557 00:00

บาหลี-ภูเขาไฟคินตามณี 4 วัน 3 คืน (FD) 28,900.- Featured

Written by 
Rate this item
(0 votes)

ดินแดนแห่งอารยธรรม สัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมือง และ ธรรมชาติบริสุทธิ์ - เดนพาซาร์ – ระบำบารองซ์ดานซ์ การละเล่นที่เป็นเสน่ห์เฉพาะตัว -ภูเขาไฟคินตามณี – เทมภัคสิริงค์ ช้อปปิ้งชิลล์ๆ ที่หมู่บ้านอูบุด - ชมพระอาทิตย์ตก ที่วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อท

กำหนดการเดินทาง วันที่ 23-26 ต.ค. / 5-8 ธ.ค. 2557

วันแรก กรุงเทพฯ – บาหลี – สวนพระวิษณุ – วัดอูลูวาตู – ช้อบปิ้งคูต้า เซ็นเตอร์
วันที่สอง เดนพาซาร์ – ระบำบารองด๊านซ์ – คินตามณี – เทมภัคสิริงค์ – วัดถ้ำช้าง
วันที่สาม วัดเม็งวี – วันอุลุนดานู – ทะเลสาบเบระตาน – ทานาล็อท – หาดจิมบารัน 

 วันที่สี่ เดนพาซาร์ – กรุงเทพฯ

อัตรานี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – เดนพาซาร์ – กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสารการบินไทย แอร์เอเซีย
 ค่าภาษีสนามบินไทย และอินโดนีเซีย
 ค่าที่พัก 3 คืน ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 15 กก.
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บา (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง)

อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 2 USD/วัน, พนักงานขับรถ 1 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, 
ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามแต่ความพอใจในการบริการของลูกค้า) ฯลฯ
วิธีการชำระเงิน กรุณาชำระค่ามัดจำ เพื่อการันตีที่นั่ง ท่านละ 10,000 บาท 
** พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน **

Additional Info

  • Price: 28,500.-
  • Country: Indonesia
  • Day: 4 วัน 3 คืน
  • Airlines: Air Asia (FD)
  • Period:

    1

Read 2562617 times Last modified on วันอาทิตย์, 21 กันยายน 2557 09:01

708652 comments

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

b0131